(isiXhosa) Izizathu Ezihlanu Ezingundoqo Ekumele Ukuba Usoloko Unenjongo Zokusilela

Translated by: Sibongile Lusizi   Eyonanto yoyikeka kakhulu kulomhlaba kukuphumelela. Asithethi ngayo. Singangayihoyi ngenxa yeziqhamo zokuphumelela. Ukoyika okusekela kwimpumelelo kungokwenyaniso xa sele siyicinga , yaye izinzile kuthi. Unobangele kukuba impumelelo yenza into ekunzima kakhulu ukubuyela emva. Xa siphumelela siziva singabonakali, kulapho sisemngcuphekweni khona. Ukungabikho kobunyano bokhuseleko lokuphumelela lusishiya kwindawo enobungozi yokungafundi , yokungazinzi kwindawo esikuyo […]