Do I Need The Support of Family or Friends To Be An Entrepreneur?  

The saying goes: “No man is an island.” But for many entrepreneurs, survival meant creating value against the odds – with no support from anyone. When there aren’t any jobs and income is needed, some people simply rise up to the occasion and create solutions. But there is nothing simple about it. Creating income takes […]

Do I Need Work Experience To Be An Entrepreneur?

There are many people who we know who are entrepreneurs but they have a day job. That’s because they don’t see their job as a “job”. They see their job as the last bit of university. So they went to school, got the degree, and now they got the job. But they know they don’t […]

Do I Have The Skills To Be An Entrepreneur?

The short answer: Yes. The long answer is a bit more complicated. But will be worth a read.   All skills are not equal, and anyone who is skilled at something is skilled at their level, which will be different from someone else. So, the level of experience is different. This is very important when […]

Abanomabhizinisi: Funda Le khasi ngesikhathi esizayo uma ucabanga ukunikezela

Awuzange uqale lokhu ngemali. Uqale lokhu into yangempela, into eqinisile kuwe. Kungani kukhona umhlatshelo omkhulu kangaka? Uqale lokhu ngoba ubonile ikusasa elingcono, owodwa oyinkosikazi. Uqale lokhu ukwazi ukuthi kungaba nzima, kodwa wazi ukuthi bekufanele. Akukho lutho olushintshile. Nguwe kuphela, futhi lokho okukholelwayo kuzokunika ikusasa okufanele uyenze. Uvule le nsuku zonke. Uthathe izingozi eziningi ezingenakuphupha. Wena […]

(Zulu) Izizathu Eziyisihlanu Ezibalulekike Ekumele Uzibukile Noma Uziqondile Ngokuba Isahlukeli

Translated by: Itumeleng Diphoko   Into esabekayo emhlabeni uku wina noma ukuthola yonke into oyiunayo/oyiffsayo. Asikhulumi ngakho ,sijwayele ukuziba ngoba kunezinto eziningi esizithola ngokuwina noma esisizuza ngokuwina. Kodwa ukwesaba okungadingeki okungenzeka ngokushesha ngokuphumelela kwethu kungeke kutholakale uma sekucwilile noma sekuphelile ,ngoba ukuphumelela kwenza into ibe nzima ukuba uyibuyisele emumva noma kwenza kube nzima ukubuyela emuva lapho […]

(isiXhosa) Izizathu Ezihlanu Ezingundoqo Ekumele Ukuba Usoloko Unenjongo Zokusilela

Translated by: Sibongile Lusizi   Eyonanto yoyikeka kakhulu kulomhlaba kukuphumelela. Asithethi ngayo. Singangayihoyi ngenxa yeziqhamo zokuphumelela. Ukoyika okusekela kwimpumelelo kungokwenyaniso xa sele siyicinga , yaye izinzile kuthi. Unobangele kukuba impumelelo yenza into ekunzima kakhulu ukubuyela emva. Xa siphumelela siziva singabonakali, kulapho sisemngcuphekweni khona. Ukungabikho kobunyano bokhuseleko lokuphumelela lusishiya kwindawo enobungozi yokungafundi , yokungazinzi kwindawo esikuyo […]