Bagwebi: Bala Mokwalo O, Fa o Akanya Go Tlogela

Ga o a simololela se, go dira madi. O simolotse se, go dira sengwe se se nang le mosola. Ke eng o ka intsha setlhabelo? O simolotse se, ka gore o bone bokamoso, jo bo botoka, jo o  nang le taolo mo go jone. O similotse se, o itse gore go tla nna thata mo tseleng, mme o itse gore go tla nna le maduo ko pele.

Ga go na sepe, se se fetogileng. Ke wena, le se o dumelang gore se tla go fa bokamoso jo o bo batlang.

O tsholotse madi, go diragatsa se, tsatsi le letsatsi. O lekeleditse dilo tse e leng gore, ga o ise o di akanyetse.

Go na le lebaka la se.

O tsoga phakela mongwe le mongwe, go leka. Go na le tlotla mo go se. O na le maikemisetso mo go se o se dirang. O supile gore o na le maatla, gape o botlhale, le gore o kgona go diragatsa dilo. Ga o a iphitlhela o le mogwebi ka phoso. O tlhokile boroko, pele ga o tlhopha go nna mogwebi le morago ga o lemoga gore bogwebi ke selo, se se ntseng jang.

O kgathalela se, ka gore ke selo se o se agileng. Ke selo se o dirileng gore batho ba se dumele, le go ba fa mabaka a go bona boleng jwa sone. Selo se se iseng se nne teng pele ga nako e, o dirile batho ba o sa ba itseng, gore ba bone boleng jwa sone, go kgona go ntsha madi a bone, a ba a bereketseng ka thata.

Ga o a tsietsa ope mo go boneng toro ya gago. O ba file sengwe se ne ba se tlhoka ka tsela e ba e batlang.  Se se diragetse ka gore o bone letlhoko la gore kgwebo ya gago e nne teng. Motlhofo fela jalo. O kopantse maano, wa dira dikgolagano tsa nnete, wa kgona go dira gore maano a gago a bereke, a sologele batho molemo.

O ka bo, o eme ka nako nngwe le nngwe, le go simolola, o ka bo o sa simolola. Mme, o fano, o bala mokwalo ka go tlogela, jaaka okare ke kgetlho. Potso ke gore, o ka dira eng gape? Gape, fa go na le se o ka se dirang, ke eng o tlhophile tsela e e thata?

O tlhophile tsela e e thata ka gore, ka tsela eo, ke ya gago. E thata ka tsela e le nngwe fela: ka gore maikarabelo ke a gago. Maikarabelo a go fenya le go palelwa, le dikgwetlho tse dintsi tsa kgwebo. Batho ka bontsi ga ba amogele kwelo tlase. Ba palelwa ke go tsaya maikarabelo.

Mme wena, o ne o itse gore o tlaa kgona. O ne o tlhaloganya mo go tseneletse gore o kgone le go intsha setlhabelo go nna le botshelo jwa maikarabelo, e seng mo go wena o le nosi, le mo go ba masika, le b aba ratang se o se dirileng.

O seka wa lebala se. Ga go sepe, se se fetogileng.

O motho, yoo na le toro, ebile o leka tsatsi le letsatsi.

Post Author: First365