(isiXhosa) Izizathu Ezihlanu Ezingundoqo Ekumele Ukuba Usoloko Unenjongo Zokusilela

Translated by: Sibongile Lusizi

 

Eyonanto yoyikeka kakhulu kulomhlaba kukuphumelela. Asithethi ngayo. Singangayihoyi ngenxa yeziqhamo zokuphumelela. Ukoyika okusekela kwimpumelelo kungokwenyaniso xa sele siyicinga , yaye izinzile kuthi. Unobangele kukuba impumelelo yenza into ekunzima kakhulu ukubuyela emva.

Xa siphumelela siziva singabonakali, kulapho sisemngcuphekweni khona. Ukungabikho kobunyano bokhuseleko lokuphumelela lusishiya kwindawo enobungozi yokungafundi , yokungazinzi kwindawo esikuyo okanye ukuhlula. Kwizinto zonke, xa sele siphumelele, asifuni izinto zitshintshe, ngokuba sisokole futhi sisebenze ixesha elide ukuze siphumelele  lento sifuna izinto zihlale elohlobo zililo, nangona siyazi izinto zitshintsha ngamaxesha onke. Ngamanye amazwi : ukuphumelela kusivalela ukubona injongo. Yindawo eyoyikeka kakhulu leyo ozibona uzivalele kuyo.

Lilonke ukuphumelela akulunganga, yintoni ukusilela? Mhlawumbi ukusilela sisitshixo sokuqonda ukuba ukuqhubekela phambili, injongo kunye nokutshintsha kophatha kubalulekile kwikamva lakho njengomqali weshishishini kunye nomkhokheli.

 

1. Ingcinga Engemihle Ayikho

 

Xa ujongene nesiphumo esinye sibe ibesesona samkelekileyo uye uzirhangqe ngeengcinga ezingentle. Izizathu zoku yingcinezelo. Uyayazi zininzi izinto ezininzi ekufubeka zihambe ngendlela yakho ukuze uphumelele, into enye nje engahambanga ngendlela yayo ingenza ungaphumeleli. Yakha indawo yokubanengcinga ezingalunganga, isidingo sokuba nendawo oyilawulayo, nokubanesandla  esiqinileyo ngexesha lokugqiba neziphumo ezilindelekileyo kumaqembu. Lento yakha ukhuphiswano oluninzi  okwenza ukuba lingaqini iqembu kwiindawo apho basoloko bejongwe khona, kungekho gumbi lokuphefumla. Ngamafutshane, ayondlela idaliweyo yokusebenza kwabantu , kodwa kunamhlanje yindlela esicinga ngayo xa sicinga ngempumelelo. Ukuphumelela kufumaneka ngokulawula.

Xa ukusilela kuyinketho uxinzelelo akubikho kumntu wonke oyinxalenye. Lonto ithetha ukuba ixesha elichithwa ekuxeleleni abantu beqembu ukuba abenzanga kakuhle lingathathwa lisiwe ekwakheni futhi lizame ukuqonda ishishini lakho ngamanye amehlo kwiqembu leshishini. Akukho sidingo sokucinga kakubi ngoba wonke umntu uyazama. Ukuba uva ngathi abenzi njalo, thetha nabo, ufunde ukuqonda ngaphandle kokucinga ukub ixesha liyachitheka ngokuthetha nabo rhoqo.

 

2. Awuokwazi Ukulindela Izinto Xingahambi Ngendlela  Ofuna Okanye Onqwenela Zihambe Ngayo.

Izinto ziyaguquka. Izinto zihamba kakubi. Ngamanye amaxesha akhonto ihamba kakubi ngaphakathi, kodwa ngaphandle ivele ihambe kakubi kakhulu (cinga kakubi ezifunyenweyo PR kumkhankaso). Xangabana usamkela ukuba izinto azizuhamba ngendlela ekuhlelwe ngayo ithi ungakha uhlobo lwempucuko  inkampani leyo sigqadaza nje kwaye uyele kwi saziso emva. Kukho igumbi ngakumbi amathuba kunye nentsebenziswano lebyi ngakumbi kuba kujoliswe kuyo ubuhlobo. Zombini ubudlelwane ngaphakathi kwakunye yenkampani.Ubudlelwane neenjongo zawo, zombini zingatshintsha nangaliphi ixesha, kulindeleke, kwaye ker ngoko neenkqubo ezikhoyo apho singalawuleka kakuhle ezo ijike yaye sabazisa kunokuba ngoyaba okanye wenza ukuba uzive awungeni ndawo kumgca ongezantsi.

Kuba aku kunzima ingxaki ukusombulula kwindawo elawulwayo, ngenxa yokuba ugxile kakhulu amathuba okuba kwengcinfa yakho ukungathandwa, kunokuba abanye imivakalelo inkampani ayesiza yaye nemincili ngombono wakho yokusombulula ingxaki bonke banoluvo. Xa ukuhluleka kulungile, ichaza imbono ezimbi zamkelekile yaye ngamanye amaxesha indlela engcono yokufumana izimvo ezilungileyo kukuqala ngezi zimbi – kodwa oko ze kwenzeke, abantu kufuneka bazive ukuba seseichengeni yaye nokwabelana ngezimvo kungenzeka ukuba lizicacele elokuba ukwenza impumelelo.

 

 

3. Amaphupha Akho Ukuba Ube Ongu

Impumelelo yethu enkulu njengoko ziphunyeziwe ngabantu, ukuba uyaba buza, uninzi lwabo lizakuxelela ukuba zange bacinga ingaze yenzeke. Iinqwelo-moya. Ihlale kwinyanga. Zange bayicinge ingaphumelela, ke kuphela ukuba ngengqinisekiso yokuwina. Kutheni na bengayi fezekisa?  Ngenxa iphupha lakho xalikhulu ngeyona ndlela lide lijongek ngongathi sokuze lifezeke, ukuba ufumane iingqondo ezifanelekileyo uzididibanise, ukuzama uwedwa ungamangaliseka ziziphumo ezintle. Ukuzama lilungelo lakho kuba liphupha lakho. Ukusondela nje kungenza umahluko omkhulu ukuya phambile ukuba nayiphi na inkqubo iyafaneleka.

Ngokuqinisekile kunokwenzeka, kodwa xangabana iphupha lakho lili ncinci. Yaye kufuneke ubhatele abantu imali eninzi ukuhoya iphupha elincinci yaye ubonakale emsebenzini yonke imihla. Xangaba iphupha lakho lilikhulu, libengathi asokuze lifezeke, abantu bazakwenza inzame ezininzi ukuze babe yingxenye yalo. Zibekele imigomo yakho, ke uliphinde kabini, kathathu ukuba. Ngalondlela nokuba awude ufikelele apho  ubusingisele khona, ukude kakhulu.

 

4. Wonke Umntu Uyasilela Kudityenwe

Ngubani iqembu esilithanda kakhulu : iqembu esilaziyo ukub lizakuphumelela okanye iqembu ekungamelanga ukuba liyaphumelela? Sizokhetha abahlulekayo nabazibekela phantsi ngamaxesha onke ngenxa yezinto ezincinci? Ibali. Ubomi obuphilwe kakuhle, bubomi obuphilwe ngesenzo sodela-ngozi, ukujula ijacu, wenze kwenzeke ngokuba ukholelwe kuyo. Sonke siyafuna ukuziva singamaqhawe ngenye indlela , futhi akwenzeki ukuba ukuphumelela  akucingwangwa njengokhetho.

Xa wonke umntu eyazi ukuba angasilela, bayayazi  ukuba yinto ebahluleke / abasilele kuyo bebonke. Kungoko ifilm “300” yayisaziwa. Sikholelwe kubo ngokuba  babo babogqithiwe, yayibonakala ingenzeki. Cinga amandla eqembu elima ndawoninye ekukusilela? Awunokufuna ukubayinxalenye yalonto?

 

5. Samkela Ubuthathaka

Xa usoloko ucinga ngokuphumelela , awufane ucinge ngezizathu zongaphumeleli ngokuba akuko malungana nokuqiniseka. Ukufuna ukuphumelela kuthetha ukuba uvaleke amehlo kubuthathaka bakho, lonto ithethe ukuba awuzufane ukhule uqine

Xa amathuba okusilela amkelekile , nobuthathaka bethu bamkelekile. Siyakwazi ukuzijonga thina nabantu esisebenza  nabo, iqembu. Ukuze siqonde ngcono ukuba izinto zingangcono njani. Ngamanye amazwi : Ukwamkeleka ukusilela kukuzithoba, futhi ulambele ukuba ngcono ngamaxesha onke. Ukuba ngcono akunakwenzeka ngaphandle kokwamkela ubuthathaka , yaye kwishishini elithetha ngokusilela nobunzima babantu kwiqembu leloshishini kuyaliqinisa kuphela.

Xa imigoma yethu imikhulu ukwegqitha ubomi kunye namaqembu ethu ekhula eqina futhi esondelelana rhoqo, ukusilela abubinamsebenzi ngokuba ukuqhubeleka kokwangemihla ngemihla. Ukujolisa komntu wonke kwinyo abakholelwa kuyo , nokuba iyenzeka okanye ayenzeki , futhi  yonke imihla basondela kwinto ebonakala ingasoze yenzeke konke okokusilela kuthetha ukuba mninzi umsebenzi okufuneka wenzeke

Inyani yeyokuba ukusilela akukho malungana nokuphumelela ngokuba ukusilela ayikuko ukulahlekelwa. Ukusilela kukungafikeleli kumgomo omiselweyo. Ukulahlekelwa  kumaxa ungenakuba sakwazi ukuzama.

 

Post Author: First365